Backplan FibreChannel to SATA adapter 4 Gbps

WPROWADZENIE /  INTRODUCTION

Backplan czyli adapter pomiędzy interfejsem FibreChannel 4 Gbps a trzema interfejsami SATA powstał trochę z nudów.

Posiadałem niewielką obudowę po macierzy dyskowej FireWire, jako nie używaną zastanawiałem się co z nią zrobić ?

Backplane adapter that is between 4 Gbps Fibre Channel interface and three SATA interfaces.

I owned a small housing the disk array FireWire as unused wondering what to do with it?

KONCEPCJA PROJEKTU / PROJECT DESIGN

Wcześniej używałem w niej właśnie dysków FibreChannel kupowanych za grosze na allegro połączonych interfejsem FibreChannel ale bezpośrednio światłowód – miedź. Jako że aktualnie nie ma dysków FibreChannel o dużych pojemnościach (praktycznie nie są już stosowane), padł pomysł a może coś innego ? Widziałem że są adaptery FC-SATA(SAS) niestety nie są one zbyt popularne. Jednak poszukiwania na ebay dały rezultat. Znalazłem sprzętowe adaptery – konwertery interfejsu FC do SATA. Zbudowane są one na układzie firmy EMULEX, poniżej fotki takiego adaptera:

Earlier, I used it just drives connected FibreChannel FibreChannel interface, but direct fiber – copper. As we currently have no FibreChannel disks with large capacities (practically no longer used), it fell to the idea and maybe something else? I saw that the adapters are FC-SATA (SAS), unfortunately, they are not too popular. However, a search on eBay yielded results. I found hardware adapters – interface converters FC to SATA. They are built on a system of EMULEX below photos of this adapter:

1 2 3 4

A więc adapter już jest teraz znając logikę interfejsu musiałem zaprojektować PCB umożliwiającego podpięcie adaptera miniGBIC oraz podpięcie 3 adapterów. Płyta powinna więc zawierać sterowanie, przesył sygnałów oraz zasilanie jak i adapterów oraz bezpośrednio dysków.

So adapter is already now know the logic interface I had to design a PCB allowing plugging the adapter and plugging MiniGBIC 3 adapters. The panel should therefore include the control, the transmission of signals and power supply as well as adapters and disk drives directly.

SCHEMAT i KONSTRUKCJA PCB / Schematic diagram and PCB DESIGN

Poniżej schemat całego adaptera:

The following schematic diagram of the whole adapter:

FC_SFP_backplane_1-10_31-10-2014sch

Nie jest on skomplikowany, widać zasilanie poszczególnych gniazd SCA40 oraz ich sterowanie za pomocą DIP – Switchy. Większym wyzwaniem jest zdobycie samych złącz SCA40, niestety nie są one popularne, sam je musiałem kupować w DIGIKey w USA. Może największą trudnością jest zachowanie impedancji na linii różnicowej mikro paskowej dla wartości 100om o ile na laminacie wielowarstwowym nie jest to specjalnie trudne to już na zwykłym laminacie FR4 dwustronnym już nie tak do końca, należy też pamiętać że długości ścieżek powinny być takie same, a wszystko dlatego że chcemy przesyłać sygnał z szybkością 4 Gbps czyli 4 GHz. Udało się to jednak zrobić. Oczywiście ścieżki są dość szerokie i w niewielkiej odległości miedzy nimi ale to akurat na plus gdyż wtedy tłumienie spada, a należy pamiętać że wartość sygnału nie jest zbyt duża.

Poniżej projekt PCB wraz z wizualizacją.

It is not complicated, you can see the power of individual outlets SCA40 and their control via DIP – switches. The bigger challenge is to get the same connectors SCA40, but they are not popular, he had to buy them in Digikey in the USA. Perhaps the biggest difficulty is to maintain impedance for differential line micro stripline for the 100om so far as to laminate multi-layer is not especially difficult to have a normal laminate FR4 sides not so to the end, we should remember that the length of the lanes should be the same, and all because we want to send a signal at a speed of 4 Gbps or 4 GHz. We managed to do this, however. Obviously paths are quite wide and a short distance between them but this is just a plus because then the attenuation decreases and it should be remembered that the value is not too large.

Below PCB design with visualization.

FC_SFP_backplane_1-10_31-10-2014brd

ScreenShot__resize

ScreenShot_(2)_resize

ZABUDOWA w MACIERZY / CONSTRUCTION MATRIX HDD

Po wykonaniu przyszedł czas na zabudowę w obudowie. Macierz jak zresztą widać po konstrukcji jest 3 dyskowa. Aktualnie pracują tam trzy dyski x 1 TB. Przy zastosowaniu kontrolera FC 4 Gbps i konfiguracji w RAID0 (ja wiem że to nie najlepsze rozwiązaniu) uzyskuje się transfer na poziomie 100 MB/s.

After the time came for the redevelopment of housing. Matrix as one can see the construction of a 3 HDD Drive. Currently they are working there three drives x 1 TB. When using the controller FC 4 Gbps and configuration RAID0 (I know it’s not the best solution) is achieved transfer rates of 100 MB / s.

Backplane_1

Backplane_2

Backplane_4 Backplane_5

 

DOKUMENTACJA:

ftp://ftp.seagate.com/sff/INF-8074.PDF

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

In case of contact, please write:

Contact Us

You may contact us by filling in this form any time you need professional support or have any questions. You can also fill in the form to leave your comments or feedback.
Name:*
E-mail:*
Company:
Subject:*
Details:

* Indicates required fields