DZIELNIK CZĘSTOTLIWOŚCI DO 26 GHZ / Frequency divider up to 26 GHz

WSTĘP / INTRODUCTION

LINK do filmu …. (polecam na koniec)

Projekt pierwotnie miał bazować na specyfikacji układu scalonego  HMC447, jedyna zmiana to dodanie do układu stabilizatora 7805 (umożliwia zasilanie napięciem od około 8 – 13 V (nominalnie 9-12V). Linie paskowe są dopasowane do impedancji 50 Om. płytka bazuje na laminacie Rogers RO4350C grubości 0,7mm (miedź 17/35um). Należy pamiętać o zastosowaniu bardo dobrych złączy SMA. Żadne byle jakie chińskie nie wchodzą w grę.
Pamiętajmy że dzielnik wymaga doprowadzenia sygnału o wartości zgodnie z data Sheet

The project was originally based on the specifications of the integrated circuit HMC447, the only change is the addition to the stabilizer 7805 (enables supply voltage of about 8 – 13 V (nominal 9-12V). Lines strips are matched to the impedance of 50 ohm. Plate is based on the laminate Rogers RO4350C thickness 0.7 mm (copper 17 / 35um). be sure to use very good SMA connectors. Poor quality connectors microwave frequencies Chinese production is not suitable.
Let us remember that the divider requires an input signal values according to data Sheet

Specyfikacja częstotliwości układu HMC447 / Specifications frequency of the HMC447:

czulosc

Po analizie nastąpiły zmiany zamiast dość kosztownego układu HMC447 (cena 50 $ netto) został zastosowany układ ADF5002. Jest to układ firmy Analog Devices dzielnik z podziałem /8 i oficjalnie pracujący od 4 do 18 GHz. Jednak analiza DataSheet pokazuje ciekawe zależność, proszę spojrzeć na wykres czułości:

After the analysis, there were changes instead of fairly expensive system HMC447 (price $ 50 net) was used ADF5002 chip. It is a system Analog Devices division divider / 8 and officially working from 4 to 18 GHz. However, the analysis shows interesting relationship DataSheet, please take a look at the graph of sensitivity:

Specyfikacja częstotliwości układu ADF5002 / Specifications frequency of the ADF5002:

ADF5002_DS_1

I co widać czułość podobnie jak w HMC447 prawie identycznie sięga do 26 GHz gdzie czułość sięga 0 dBm.
A więc została podjęta decyzja o użyciu układu ADF5002 jest też oczywiście tańszy 17 $ netto.

And what can be seen as the sensitivity of the HMC447 almost identical dates back to 26 GHz where the sensitivity reaches 0 dBm.
And so it was decided to use the ADF5002 is of course cheaper $ 17 net.

Pierwsza propozycja dzielnika bazująca jeszcze na układzie HMC447 / The first proposal divider up to 26 GHz

Projekt projekt bazujący jeszcze na ukłądzie HMC447, jedyna zmiana to dodanie do układu stabilizatora 7805 (umożliwia zasilanie napięciem od około 8 – 13 V (nominalnie 9-12V). Linie paskowe są dopasowane do impedancji 50 Om. płytka bazuje na laminacie Rogers RO4350C grubości 0,7mm (miedź 17/35um). Należy pamiętać o zastosowaniu bardo dobrych złączy SMA. Żadne byle jakie chińskie nie wchodzą w grę.
Pamiętajmy że dzielnik wymaga doprowadzenia sygnału o wartości zgodnie z data Sheet

The project is based closely on the specifications of the user HMC447, the only change is the addition to the stabilizer 7805 (enables power supply from about 8 – 13 V (nominal 9-12V). Strip lines are matched to the impedance of 50 ohm. Tile based on the laminate Rogers RO4350C 0.7 mm (copper 17/35um). should remember to use a very good SMA connectors. Nothing sloppy Chinese do not come into play.
Let us remember that the divider requires that a signal with a value according to the Data Sheet

Schemat oraz PCB jeszcze na układzie HMC447/ Schematic and PCB previous proposal on HMC:

Dzielnik 26 GHz v0_12 21-12-2013_sch

Dzielnik 26 GHz v0_12 21-12-2013_pcb

Modyfikacja na ADF5002 / Modyfication on ADF5002

Modyfikacja zawiera zastosowanie układu scalonego ADF5002 po za tym projekt nie zawiera zmian.

The modification includes the use of chip ADF5002 beyond this project does not contain changes.

Dzielnik 26 GHz v0_47 25-12-2013_SCH

Dzielnik 26 GHz v0_47 25-12-2013_BRD

Wykonana konstrukcja 26-01-2014 / Updated 26-January-2014

Oto zdjęcia wykonanej konstrukcji, najpierw PCB, następnie obudowa z Aluminium i wykonana płytka ta akurat z oknem z plexi (aby było coś widać)
Here are the pictures made structures, first PCB, then cover with aluminum plate and made it happen with a window of Plexiglas (to make it something you can see 🙂

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Oraz wykres pomiarów czułości w zależności od częstotliwości / And a graph measuring sensitivity depending on the frequency

sens_divid

 

W przypadku pytań proszę o kontakt:

In case of contact, please write:

Contact Us

You may contact us by filling in this form any time you need professional support or have any questions. You can also fill in the form to leave your comments or feedback.
Name:*
E-mail:*
Company:
Subject:*
Details:

* Indicates required fields